TEK ÇATI ALTINDA İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ  TÜM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

VERGİ

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Mali Danışmanlık Hizmetleri

Muhasebe ve Mali İşler Yönetim İşleri

 • 3568 sayılı Yasa ve ilgili tebliğler uyarınca şirketinizin yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin tasdiki için “Tam Tasdik Raporu” hazırlanması,
 • Söz konusu tasdik raporunun hazırlanabilmesini teminen yıl içinde ara denetimler yapılması (aylık dönemlerde),
 • Ara denetimlerde saptanan ve vergisel risk taşıyabilecek hususların düzenlenecek raporlarla şirket üst yönetimine bildirilmesi,
 • KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemlerin tasdiki,
 • Yatırım indirimi tasdik hizmetleri,
 • İç kaynaklarının sermaye ilavesi tasdiki,
 • Sermaye Tespit Raporları, İstisna ve muafiyetlerle ilgili tasdikler,
 • YMM mevzuatı kapsamında yapılan diğer tasdik işlemleri.
 • Tüm mali mevzuat konularında görüşbildirmek,
 • Mali mevzuat değişiklikleri hakkındabilgi vermek (sirküler hizmeti),
 • Kanunların verdiğihaklardan yararlanmasını sağlayarakvergi planlamalarına katkıda bulunmak,
 • Vergi idaresi ile ilgili konularda yazışmakve görüşmelerde yardımcı olmak,
 • Yabancı sermaye, teşvik mevzuatı, iş veSGK mevzuatı konularında görüşbildirmek,
 • Şirket muhasebesinin analiz edilerek malive diğer yasalara (SGK, TTK)uygunluğunun sağlanması,
 • Şirketin ticari nitelikteki faaliyetlerininvergi ve diğer yasalara uygunluğununkontrolü,
 • Raporlama sisteminin gözden geçirilereküst yönetime bilgi akışının sağlıklı ve hızlıbir şekilde yapılmasının sağlanması,
 • Şirket faaliyetleriyle ilgili prosedürleringözden geçirilerek eksiklikler konusundagörüş bildirilmesi,
 • Yasa DefterlerininTutulması, Beyannamelerin veMuhasebe İşlemlerinin hazırlanması ve Takibi,
 • Yıllık ve aylık raporlama formatlarınınistekleriniz doğrultusunda saptanarakhazırlanması.
 • Muhasebe Sistemlerinin Kurulması,
 • Bordro,

DENETİM

6102 sayılı TTK, 660 sayılı KHK, 6362 sayılı SPK’nın ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak denetimin kapsamı

 • Müşterinin finansal durum tablosu (bilanço), aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notların denetimini ve finansal tablolar hakkında görüş verilmesi,

 • Yönetim kurulu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin denetimi, yönetim sisteminin değerlendirilmesi ve raporlanması

 • Ara dönem finansal durum tablosu (bilânço), aynı tarihte sona eren ara hesap dönemine ait; kâr-zarar, diğer kapsamlı gelir, özkaynak değişim, nakit akış tabloları ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnot ve diğer açıklayıcı notların incelenmesi sonucunda inceleme raporunun düzenlenmesi.

SSK

 • İşverenlerin en büyük gider kalemlerinden birisi de sigorta primleridir. Sosyal güvenlik uygulamalarında işverenlerin istihdamı artırıcı politika izlemesi ve istihdama ilişkin sigorta primlerinin düzenli ödenmesinin özendirilmesi gayesi ile sosyal güvenlik reformu ve teşvik uygulamaları getirilmiştir. Getirilen Bu teşviklerin en etkin şekilde kullanılması yönünde işverene danışmanlık yapmak ve işverenin ödeyeceği sigorta primlerinden tasarruf yapmasını sağlamak,

 • SGK’ya yapılan bildirimler ile ilgili olarak teknik destek sağlamak ve bu konularda gerekli eğitimleri vermek,

 • SGK ile ilgili yapılan teftiş ve incelemelerde işverene danışmanlık yapmak,

 • Asgari işçilik hesaplamaları yapmak,

 • Uygulamaların yerinde gözetimi, Kurum ile yapılan yazışmalarda destek sağlanması,

 • İdari para cezalarının değerlendirilmesi, gerekli görüldüğü takdirde itiraz için evrak ve dilekçelerinin hazırlanmasında teknik desteği sağlamak,

 • SGK teminat çözümü işlemleri,

 • 6183 sayılı kanun kapsamında icra işlemleri,

 • İş kazaları ya da meslek hastalığı neticesinde sigortalıya sağlanan yardımlar,

 • Peşin sermaye değeri hesaplama ve işverene rücu işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

GÜMRÜK

HUKUK

EĞİTİM

 • Mevcut Gümrük işlemlerinin ve bu kapsamda akdedilen dış ticaret sözleşmelerinin kârlılık, verimlilik ve etkinlik, hız ve mevzuata uygunluk açısından taranması ve uygun çözüm yollarının geliştirilmesi,
 • Gümrük vergileme unsurları olan kıymet, menşei ve tarife konuları üzerinde yaşanabilecek her türlü ihtilaf konusunda bilgilendirmenin yapılması ve çözüm üretilmesi,
 • Tarife istatistik pozisyonu tespiti ve ihtilaflı durumlarda çözüm önerileri geliştirilmesi,

 • İthal edilen eşyanın; gümrük beyanı, muhasebe, stok ve finans kayıtlarının uyumluluğunun denetlenmesi,

 • Beyanname ve ilgili belgelerin uyumluluğun denetlenmesi,

 • Anti-Damping Vergileri, İthal vergileri uygulamaları.

 • Vergi incelemeleri sürecinde hukuki danışmanlık hizmeti,

 • Vergi İncelemeleri sonucu hazırlanan raporlara ilişkin vergi savunmasının hazırlanması,

 • Ticari ilişkilerden doğan uyuşmazlıklarda hukuki desteğin sağlanması,

 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması.

 • Muhasebe Departmanında çalışan personele muhasebe eğitiminin verilmesi,
 • Güncel vergi Mevzuatı hakkında düzenlenen eğitim seminerleri,
 • Büyük ve orta boy İşletmeler için raporlama standardı eğitimi (BOBİ FRS),
 • UFRS (Uluslararası Raporlama Standardı) Eğitimi.