01 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-Fatura, E-Defter Ve E-Arşive Geçme Zorunluluğu Olanlar

E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olanlar 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; 2016 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler, 4760…

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru

18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği  (Sıra No:1) ile getirilmiş ve Kırşehir ili dışındaki mükellefler için 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”düzenlenmesi zorunluluğuna ilişkin  olarak,  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No.3) ile yeni düzenlemeler yapılmıştır. Anılan…