2018 Yılında “İlk Kez” Uygulanacak Olan İşlemler

1- 7033 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN SANAYİ SİCİL AFFININ SON GÜNÜ 01.07.2018’DİR. 7033 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesiyle 6948 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü maddede yer alan düzenlemeyle; -Sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan, 01.07.2017 tarihinden itibaren 1 yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlara, -01.07.2017 tarihinden önce işletmesinde meydana gelen değişiklikleri bildirmeyenlere, -Verilmesi…

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 487

Yetki MADDE 1 – (1) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile değişik mükerrer 242nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve…

Kira Gelirlerinde Uygulanan Götürü Gider Oranı

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yapılan düzenleme ile gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranı %25’den %15’e indirilmiştir. Buna ilişkin ayrıntılı açıklamalar 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılmış olup, söz konusu Tebliğ’de yer alan açıklamaların özeti aşağıdadır:…

01 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren E-Fatura, E-Defter Ve E-Arşive Geçme Zorunluluğu Olanlar

E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olanlar 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; 2016 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler, 4760…

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru

18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği  (Sıra No:1) ile getirilmiş ve Kırşehir ili dışındaki mükellefler için 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”düzenlenmesi zorunluluğuna ilişkin  olarak,  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No.3) ile yeni düzenlemeler yapılmıştır. Anılan…

2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 46 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 12,37 olarak tespit edildiği ilan edilmiştir. Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek 1- 6 ncı maddeleri çerçevesinde 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar…

fevzi bulut

4857 sayılı iş kanunu’nda işe iade davası, zaman aşımı süreleri ve işçi şikayetleri nedeniyle işyerinde yapılacak denetimler konusunda yapılan değişiklikler yürürlüğe girmiştir.

12/10/2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Kanun ile 30/01/1950 tarihli 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve bunun yanı sıra iş uyuşmazlıklarında “Dava Şartı Olarak Arabuluculuk” kurumu getirilmiştir. İş Mahkemeleri Kanunu ile işe iade davalarına getirilen zorunlu arabuluculuk…

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 06.10.2017 tarih ve 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’in 1. maddesi kapsamında, Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 3. maddesine “Elektronik Arşiv” ve “Elektronik Fatura (E-fatura)” tanımları eklenmiştir. Yönetmelik’in 2. maddesi uyarınca, faktoring işlemi esnasında finansman sağlanmadan önce kuruluş tarafından müşteri…

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (Ökc) Kullanma Mecburiyetine İlişkin Tebliğ (483 Sıra No.Lu Vuk Genel Tebliği)

9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği  ile 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve bu Tebliğlerde değişiklik yapan Tebliğlerle, mükelleflere, ödeme kaydedici cihazlar (ÖKC) yerine,  kademeli bir geçiş takvimi çerçevesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” (YN ÖKC) kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 30 Eylül…

İZAHA DAVET

Resmî Gazete Tarihi : 25 Temmuz 2017 Resmî Gazete Sayısı : 30134 Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesinde düzenlenmiş bulunan “izaha davet” konusuna ilişkin ayrıntılı açıklamalar, 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ’de yer alan açıklamaların özetine aşağıda yer verilmektedir. AMAÇ Vergi Usul Kanunu’nun 370.  maddesinde düzenlenen, izaha davet müessesesi,…