İZAHA DAVET

Resmî Gazete Tarihi : 25 Temmuz 2017 Resmî Gazete Sayısı : 30134 Vergi Usul Kanunu’nun 370. maddesinde düzenlenmiş bulunan “izaha davet” konusuna ilişkin ayrıntılı açıklamalar, 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ’de yer alan açıklamaların özetine aşağıda yer verilmektedir. AMAÇ Vergi Usul Kanunu’nun 370.  maddesinde düzenlenen, izaha davet müessesesi,…

Defterlerin Kapanış Tasdiki

KAPANIŞ TASDİKİ ZORUNLU OLAN DEFTERLER Yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin yapılması zorunludur. YEVMİYE DEFTERİ İzleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerekmektedir. Buna göre, 2016 yılına ilişkin yevmiye defteri en geç 30 Haziran 2017’ye kadar notere tasdik ettirilmelidir. Noter tarafından “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanmalıdır.…

01/07/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru

1/7/2017 tarihinde ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu başlayacak mükelleflere ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan duyuruya göre, İhracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. Uygulama zorunluluğu 1/7/2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükellefler, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.…

Transfer Fiyatlandırması İlişkili Kişi Kavramı

1- İlişkili Kişi Bir kurum açısından ilişkili kişi; • Kurumların kendi ortaklarını, • Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, • Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları, • Kurumların veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi…

Sigorta Primi Teşvik, Destek Ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama

“Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama” konulu 2017/18 sayılı SGK Genelgesi 11.04.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genelgede, işverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarından biri olan, çalıştırılan kişilerin sigortalı bildirilmemesi veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespiti durumlarında uygulanacak yasaklamalarla ilgili bilgiler yer almaktadır 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı…

Teknolojik Ürün Yatırım Desteği

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik’te yer alan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir. Amacı ve Kapsamı Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik ar-ge…

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Tebliğ (297)

Resmi Gazete Tarihi: 16 Mart 2017 Resmi Gazete Sayısı: 30009 297 Seri Nolu GVK Tebliği’nde 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesiyle 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 18. maddenin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır. AMAÇ Öngörülen…

2017/9973 Bakanlar Kurulu Kararı

Resmi Gazete Tarihi: 15 Mart 2017 Resmi Gazete Sayısı: 30008 2017/9973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile Damga Vergisi, Harçlar Kanunu ve KKDF mevzuatında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelerin özeti aşağıdaki dikkatinize sunulmaktadır. DAMGA VERGİSİ Aşağıda yer alan sözleşmelerde damga vergisi oranı 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır. (Yürürlük Tarihi: 15 Mart 2017) Resmi şekilde…

İHRACAT E-FATURA UYGULAMASI

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını e-fatura olarak düzenleyeceklerdir (454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği). Uygulamaya geçiş zorunluluğunun başlangıç tarihi 1/7/2017 olarak belirlenmiştir (475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel…

Ar-Ge Mevzuatında Değişiklik

Resmi Gazete Tarihi: 14 Şubat 2017 Resmi Gazete Sayısı: 29979 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. AR-GE VE TASARIM FAALİYETİNE İLİŞKİN İNDİRİLEBİLECEK HARCAMALARIN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR Merkez dışında geçen süreye ilişkin yol ve gündelik Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin…