Sgk “E-Tebligat” Sistemine Geçti

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7020 Sayılı Kanun”), 27 Mayıs 2017 tarih 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 7020 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesine ek fıkra eklenmiştir. Düzenlemeye göre 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine istinaden tebliğ işlemleri…

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır

Resmi Gazete Tarihi: 27 Mayıs 2017 Resmi Gazete Sayısı: 30078 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. KANUNUN GETİRDİKLERİ Yapılandırma kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkindir. 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin kamu alacaklarını kapsamaktadır. Kanun’un Resmi Gazete’de yayım tarihi…

01/07/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru

1/7/2017 tarihinde ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu başlayacak mükelleflere ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan duyuruya göre, İhracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. Uygulama zorunluluğu 1/7/2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükellefler, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.…

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde Çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine Dair yönetmelikte değişiklik yapılması Hakkında yönetmelik

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi       11 05 2017 Sayısı      30063 MADDE 1 – 13/7/2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “g) 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan…

2015/25 Sayılı Ve Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Konulu Sgk Genelgesinde Değişiklik

28 Nisan 2017 tarihli 2017/19 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi (“SGK”) ile 2015/25 Sayılı ve Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele konulu genelgede değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu genelge ile 2015/25 sayılı genelgenin “2.2.1- İşe başlama tarihlerinin tespiti”başlıklı bölümünde ikinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki kısım eklenmiş olup sadece kolluk kuvvetlerine yapılan bildirimler ile SGK kayıtlarındaki 10 güne…

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12)

Resmi Gazete Tarihi: 05 Mayıs 2017 Resmi Gazete Sayısı: 30057 Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere eklenen bent ile, yurt dışında yaşayan Türk Vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni…

KDV Oranı %8 ötv Oranı %0 Uygulanacak Mal Teslimlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Süresi Uzatılmıştır

29 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30052 Karar Sayısı : 2017/10106 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2017 tarihli ve 50162 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca…